Privacyverklaring Dansstudio Flex

Dansstudio Flex hecht belang aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe wij omgaan met uw persoonlijke data.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Als u doorgaat met het surfen op onze website, wordt dit beschouwd als instemmen met het plaatsen van cookies en dit privacybeleid in zijn geheel.

Door gebruik te maken van onze website of door op “Accepteren” te klikken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit privacybeleid zorgvuldig heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Algemeen

Dansstudio Flex hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dansstudio Flex houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de ver- werking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, persoonlijke kenmerken zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

Dansstudio Flex is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansstudio Flex vzw

Bikschotestraat 5

8920 Langemark.

Mailadres: info@dansstudioflex.be

Telefoonnummer: Natasha 0486/54 69 19 Mieke 0479/30 58 78

 

Beeldmateriaal

Elk lid van dansstudio Flex verbindt er zich toe toestemming te verlenen inzake het maken en publiceren van foto’s en/of video’s via welke kanalen dan ook tenzij bezwaar wordt aangetekend. Vanaf het aantekenen van bezwaar zal er geen beeldmateriaal meer worden gebruikt waarop u te zien bent via onze kanalen. Alle foto’s/video’s die voor het bezwaar werden gepubliceerd vallen onder de toestemming van de GDPR wetgeving en kunnen dus niet verwijderd worden.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Dansstudio Flex verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • het bekomen van subsidiëring van de overheid (wettelijke verplichting).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de recht- matigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daar- voor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansstudioflex.be dan verwijderen wij deze informatie.

 

Bewaartermijn

Dansstudio Flex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansstudio Flex verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Dansstudio Flex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dansstudioflex.be

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansstudio Flex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansstudioflex.be We kunnen vragen om u te legitimeren voordat wij de wijzigingen doorvoeren.

 

Wijziging privacyverklaring

Dansstudio Flex kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.